Drucken PDF


Alevi'nin Duası Düvaz İmam'dır  (H.A)

 • ALEVİLİK- BEKTAŞİLİK'TE İBADETİN YERİ, ÖNEMİ
Alevilikte tapınma ( ibadet ), bireysellikten uzaklaşarak toplu halde kadını, erkeği ile bir araya gelerek yıllık kusur ve günahlarından arınıp durunarak bir can bir beden olup yüce Tanrı'nın huzuruna varmak için, varlık ateşi kavramsallığı içinde ve yokluğun sonsuzluğu ötesinde Allah - Muhammed - Ali üçlemesi sevgisinde birleşip nurlanmış olarak erler - evliyaların gerçek varlık alanında ve mürşit huzurunda yeniden insanlaşmayı    ( insanda tecelli eden Tanrı olmayı ) sağlayacak töresel ve törensel eylem ve davranışların içtenlikle yerine getirilmesidir.

 • GÜLBANG (GÜLBENG) ÜZERİNE
Gülbang ( gülbeng ), sözcüğünün kökeni Farsçadır, dilbilgisinde adıdır, sözlük anlamı bir ağızdan çıkan ses, hep birden yüksek ses çıkarma, bir ağızdan yüksek sesle okunan dualar. Bektaşileriri törenlerinde ulularını anmak için okuduğu dualar'dır. Gülbang : Güle, aşka, sevgiye davet, kişiyi topluma cem'e çağrıdır. Yalvarma, af isteme,sığınmadır. Yüksek sesle okunan özel dua anlamına gelir.
Gülbang Eskiden, kısa özlü ve yer yer uyaklı tümcelerden oluşan, topluluk içinde yüksek sesle okunan dua ve övgülere verilen ad. Gülbang okumaya "gülbank çekme" denir.
Gülbanklar genellikle "Hu diyelim" sözüyle biter, dinleyenler hep bir ağızdan ve yüksek. sesle "Hu" derlerdi. Gülbank çekilirken Mevleviler susar, Bektaşiler ise "Allah Allah" diyerek zikrederlerdi. Gülbankların doğuş tarihi 13. -14. yüzyıla değin uzanmaktadır, bunların hangi dönemde ortaya çıktıkları kesin olarak belirlenememiştir. Daha öncelere, islamda duanın doğduğu dönemlere kadar gidilebilir. Üreticileri, söyleyenleri belli değildir.Gülbang Alevilikte özel dua anlamındadır. Cem törenlerinde Gülbang'lar ile sürek açılır, olay yaşanır, sürdürülür, hizmetlere dua verilir ve tören yine gülbankla kapatılır. Bunlar Ayin - i Cem içinde söylenen Gülbang'lardır. Gülbang'lar islami ve insanidir. Allah, Bismillah, Bismişah ile başlar, salavat ile, Muhammed Ali'ye yakarışla, Hü ile biter. Gülbang, uzun veya kısa olabilir. Gülbanglar gönülleri temizler, gümanları, kuşkuları siler, müminin gönlünü "pak ü pak" tertemiz  etmek amacını da gerçekleştirmeye yarar.
Gülbang'lar yapılan hizmetlerin, okunan salavat ve tercemanların, söylenen nefes'lerin onayı anlamındadır. Dua sırasında ve sonrasında cemat Allah - Allah nidalarıyla söylenenlere katılır, aşk ve şevk verir. Dua sonunda, herkes birbiriyle niyazlaşır, Alevilikte dua, Gülbang olarak isimlendirilir. Gülbang'ın dili Türkçe'dir.

 • TERCEME ÜZERİNE

Terceman / Tercüman, Arapça kökenli bir sözcük, ad. Bir dilden başka dile çevirip maksadı anlatan kimse. Bektaşi törenlerinde tarikat uluları için okunan dualar. Tarikatte belli birhizmete başlarken okunan kısa, çoğu Türkçe nesir yada manzum biçiminde düzenlenmiş, Alevi - Bektaşi inancını; düşüncesini öz olarak veren dua.
Terceman Mutasavvıflarca bir iş yapılırken okunan Arapça, Farsça ve Türkçe manzum ve mensur 'sözler. Dua niteliği taşıyan ve topluluk içinde şeyh, dede ya da baba tarafından okunan gülbanklardan farklı olarak terceman derviş ve muhib tarafından günlük işler sırasında okunur.

Örnek:Çerag-ı veliya nuru- semavat,ki bu menzildir ol turu münacat. Kaçan kim ruşen ola kıl nizyazı.

Muhammed Ali'ye candan salavat

 • DUA ÜZERİNE

Dua, Arapça kökenli bir sözcük, ad. Tannrıya yalvarma, yakarış, birinin iyiliği içinTanrıya yalvarma. Böyle yakarışta okunan ibareler, iniltiler anlamına gelir.
Hakka duyulan özlemi dile getirme. Hakk'a yakarış. Mistikler arasında en geçerli dua ise Tanrı'ya ibadet in en üstün biçimi, "Yürekle dua etmek" şeklinde tanımlanan sözsüz duaydı. "  İslamda dua, kişinin güçsüzlük ve yetersizliğinin bilinci içinde Tanrı'ya sığınarak onu öven bir dilde gereksinimlerini bildirmesidir. Dua ederken, yürekten ve içten olmak koşuluyla istediği dilde yakarabilir. Tasavvufta Tanrı'dan bir şey istemek anlamında dua, yalnızca tarikata yeni girenler için söz konusu olabilir. Olgunların dua etmesi tövbeyi gerektiren bir günahtır; çünkü olgunlar bütün isteklerini Tanrı'nın iradesine bırakmışlardır. Alevi - Bektaşi tarikatında da duanın önemli bir yeri vardır. Dua'nın özel bir dili , ve söyleme şekli yoktur.

Uzun veya kısa olması şart değildir. Edebi olması isteğiyle gereksiz ağdalı bir dil ve cümle yapısına da ihtiyaç yoktur. Dua'nın güzeli, kısa, açık ve özlü olanıdır.
Dua, "ben" merkezli olmaktan çıkıp, tüm insanlığın mutluluğuna yönelik, olmalıdır.
Bencilliği, menfaat duygularını, çirkinliği, sertliği, pisliği silip atar. Dua, ibadettir. ..
Dua, ibadetin özüdür. .. Dua, Tapılana teslimiyet, ondan af ve rahmet dilemektir.
Dua,huzurdur, inanmaktır.. Dua, ibadetin miracıdır.
Tanrı -ile çağrılan kişilikle başbaşa kalmadır.
Dua, gizli ve açık; tek başına ve topluca yapılır.
Her zaman ve her, yerde dua edilir ..
Gönlün tüm kapılarının açık tutulması, giren çıkanların engellenmemesidir.
Alevi - Bektaşi' süreğinin duaları uyaklıdır.. Ruhun Tanrı'ya teslimidir, şükretmeyi, minnet duygularını sunmayı, kurtuluşu, dertten acıdan; kötülükten uzaklaşmayı öngörür. Tanrı ile dua edilen erenlerle yakınlaşmayı, ona kavuşmayı, ara perdeyi kaldırmayı amaçlar. • NASIL DUA EDİLİR

 

 

1 - Dua ederken kişinin gönlünde Tanrı sevgisi yer almalıdır.
2 - Dua ederken fazla yüksek sesle  okumamak  gerekir.
3 - Dua, uzun ve alabildiğine bilgi verme türünde detay taşımamalıdır. özlü ve kısa olmalıdır.
4 - Duada ivecenlik doğru sayılmaz. Dualar Tanrı tarafından er - geç kabul edilir. Doğa yasalarına ters istek ve arzular içermeyen, hayra yönelik olan dualar mutlaka kabul görür .
5 - Dualar, kendimiz, ailemiz ve başkaları için hayır dilemek şeklinde olmalıdır. Dostlarımız değin düşmanlarımız içinde dua edip hayır dilemeliyiz.

Gülbang: Güle,aşka,sevgiye davet,onu topluma,ceme çagrıdır Af isteme,sıgınmadır
Dua: Gönül gözümüzü açarak Tanrıya candan yalvarmak
Terceman :. Manzum şeklinde olan kısa dualardır.
Tekbir, Tevhid : Allah'ın birliğini terennüm etmektir. Saz eşliğinde okunur.
Salavat: Peygambere ve on iki imama verilir, bunları selamlamadır.
Tarikat telkini: Talibe uyacagı yol ilkelerinin Pir tarafından, ''Öl ikrar verme öl ikrarından dönme'' dir.

 • MUHARREM ORUCU İÇİN NASIL NİYET EDİLİR

Bismişah Allah Allah
Er Hak Muhammed Ali aşkına
Imam Hüseyin efendimizin susuzluk orucu niyetine
Kerbela'da şehit olanların ruhlarına
Fatima anamızın şefaatine
On iki Imamlar aşkına oruç tutmaya niyet eyledim
Ulu dergah kabul eylesin

 

 • NADİ ALİ

"Ey inanan can!
Ali'yi Çagir, 0 üstün kerametlere sahip olanı
Sıkıntıların için ondan yardım görürsün
Her türlü keder ve acı
Senin ululugunla dagılır ey Tanrı
Senin peygamberligin hürmetine de ey Muhammed
Senin veliligin hürmetine de ey Ali
Ey Hasan ve Hüseyin'in babası, ey Ebu Türab
Sorunlarımızı çöz ey veliler velisi
Ey yücelikler sahibi, ey Mürteza, ey Şah-ı Merdan Ali.

 

 • YEMEKDEN ÖNCE OKUNAN GÜLBENG

Bismişsah  Allah  Allah

Evvel Allah diğelim, kadim Allah diğelim... Sebber-ü, sübber sundular kevser, bismişah!
Sofra Ali´nin, himmet Veli´nin, bismişah! ... Geldi Ali sofrası, şah diyelim.
Şah versin, biz yiyelim! Allah, eyvallah! Destur Şah!....
Sofra Ali´nin, himmet Veli´nin, bismişah! ... Geldi Ali sofrası, şah diyelim.
Şah versin, biz yiyelim! Allah, eyvallah! Destur Şah!....

 

 • YEMEKDEN VE AŞURADAN SONRAKİ SOFRA GÜLBENG

Bism-i Şah, Allah, Allah !

Allah-Muhammed-Ali, On iki İmam efendilerimizin;
Ruh-u reva’nları, şad ve handan ola !..
Münkir münafıklar mat ola, müminler şad ola !..
Lokmalarımız dertlere deva ola !...
Matem-i Hasan ve Hüseyin ola...
Cümlemize haklı ve hayırlı kısmetler vere !
Allah Allah Lokmalar kabul ola muratlar hasıl ola Hak Muhammed Kabul eyleye İmmam Hasan Şah Hüseyin Defterine kayıt ola
Elhammdüllah Elhammdüllah sümme Elhammdüllah Nimmeti Celil berekatu halil şefatı resul İnayeti Ali Himmeti Veli Bu gide ganisi gele hak Muhammed Ali kabul ede yiyene helal yedirene delil ola yiyeni yedireni pişirip getireni Hak saklaya hızır bekleye Şey en lillah Allah eyvallah
Nur-u Nebi, kerem-i Ali, pirimiz üstadimiz Hünkâr Haci Bektas-i Veli, kerem-i evliya gerçekler demine hü mümine Ya Ali…"

 

 • SEMAHDAN SONRA VERİLEN GÜLBENG

"Allah Allah!  Darlar divanlar nur ola! Geldiğiniz yolda, döndüğünüz semahta, emekleriniz boşa gitmeye,semahlarnız saf ola,  günahlarınız affola! Döndüğünüz semah, kırklar meydanında dönülen semahın katarına yazıla! Yaptığınız bu hizmet Hak için ola, seyir için olmaya.Hizmetiniz boşa gitmesin, hizmetinizden dolayı, Hz. Muhammed'in şefaatına nail olasmız.Yeri göğü yaratan yüce Allah, dilden dileğinizi, gönülden muradınızı versin! Dil bizden, nefes pirden, yardım Hakk'tan olsun! Gerçeğe hüü mümine ya Ali".


 • DAR GÜNLERDE VE SIKINTILI ANLARDA OKUNAN DUA

NAS SURESİ

B is milla hirrah ma nirrahim
(1) Kul e'uzü birabbinnasi
(2) melikinnasi (3) ilahinnasi
(4) min şerrilvesvasilhannasi
(5) elleziy yüvesvisü fiy sudurinnnasi
(6) mineleinneti vennas.

TÜRKÇESİ

Bağışlayan ve esirgeyen Tanrı adıyla  (1-2-3-4-5-6) De ki: İnsanların kalplerine vesvese  verip zikr-i İlahi' den geri giden müvesvisin, periferden olsun, insanlardan olsun şerlerinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine), insanların İlahına sığınırım.

Rahman ve rahim yüce Tanrım! Birliğin, varlığın, lütfun, keremin, faziletin ve inayetin hürmeti hakkı için dualarımızı dergah-ı izzettinde kabul eyle ya Rabbi! Fahr-i alem, Şah-ı Merdan Ali-yel Mürteza, Fatımatü'z-Zehra, Hatice-yi Kübra, İmam Hasan-ı Mücteba, İmam Hüseyin-i Kerbela, İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed Bakır, İmam Cafer-i Sadık, İmam Musa-yı Kazım, İmam Ali Rıza, İmam Muhammed Taki, İmam Ali-el Naki, İmam Hasan-üI Asker'i ve İmam Muhammed Mehdi Sahip zaman hakkı için duaları­mızı kabul et ya Rabbi! Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, Oniki İmamların, Ondört Masumu Pakiarın, Onyedi Kemerbestlerin, Kırkların, Yetmişiki Kerbela şehitlerinin, Velilerin, Nebilerin hürmeti için, sıkıntılarımızı, üzüntülerimizi gider, sağlık, sıhhat, huzur, birlik ve diriik nasip eyle ya Rabbi!

Hünkar Bektaş Veli, Abdal Musa, Rum Abdalları sıdkı hakkı için, Horasan pirIeri nutku hakkı için, Mürşid-i kamil, nihan dervişlerin sırrı hakkı için, hakikat ehli demi hakkı için, Dar-ı Mansur, Darı Fazlı, Darı- Nesimi, Dar-ı Pir Sultan Abdal hakkı için,Seyyidali hakkı için, tüm Erenlerin, Uluların hakkı için, Alimlerin, Velilerin hakkı için, çekilen cümle gülbenglerin hürmeti için, hatalarımızı bağışla, eksiklik­lerimizi gider Hüseyn-i Kerbela hakkı için.

Şah-ı Evliya hakkı için, yalnızlara yoldaş olan bozatlı Hızır İlyas hakkı için kabul et duamızı ya Allah, ya Muhammed, ya Ali Bizleri her türlü kötülüklerden, kazadan, beladan, nazar­dan, kem gözlerden, hastalıklardan, görünür, görünmez kaza­lardan, belalardan, affetlerden koru. Bizlere hayırlı işler, hayırlı evlatlar, hayırlı kısmetler ve hayırlı kazançlar nasip eyle. DertIerimize derman, gönüllerimize iman, hastalarımıza şifa, borçlarımıza ed alar ihsan eyle. Zümre-yi Naci'den, Güruh-u Salih'den eyle. Dualarımız kabul, muratlarımız hasıl ola Çağırdığımız cümle Erenlerin, Evliyaların, Enbiyaların hayır himmetıeri üzerimiz­de hazır ve nazır ola. Dil bizden, nefes Pirden ola. Gerçeğe hu, mümine ya Ali!

 

 • TÜRBE ZİYARETİ NASIL YAPILIR?

Ziyaretçi, Türbe girişinde, yatır bölümünden önceki ayakkabılarını çıkanr, eşiğine niyaz eder. Sonra ayağa ayaklarını mühürler ve şu tercümanı okur:
"Bismi Şah Allah Allah!

Es-selam ey mihriban-ı bargah-i Kibriya girişte kalkar,
Es-selam ey cansiperan-ı tarık-ı evliya
Es-selam ey sahiban-ı abd-ü ikrar-ı mezid
Es-selam ey tabian-ı şer-i pak-i Mustafa!
Ber-cemal-i Muhammed, Kemal-i İmam Hasan ve İmam Hüseyin, Ali-ra bülende salevat" (Salevat getirir).
Sonra, eşiğine basmadan, sağ ayağını ileri atarak, türbe içine girer, sanduka çevresine niyaz ederek dolaştıktan sonra yatan ayak ucuna varıp yine ayakta şu tercümanı okur:

"Bismi Şah, Allah Allah!
Cemalindir senin nur-i ilahi
Yüzündür alemin mihri le mam
Ayağın bastığı ey mazhar-ı Hak
Erenler başının tacı külahı
Niyaz olsun sana dünya ve ukba
Ki sensin din-ü dünya padişahı
Ber cemal-i Muhammed, Kemal-i İmam Hasan, Şah Hüseyin, Alira bülende salevat" (Salevat getirir).


Daha sonra 'Yasin" ya da üç "İhlas" bir"fatiha" ve bir düvazimam okuyarak, bildiği duaları yapar ve arka arka giderek yatır bölümünden eşiğe niyaz edip dışan çıkar (saygı gereği olarak, yatır, sandukasının çevresinde emekleyerek tavın edilir). Esasında dua ve niyazIar, ziyaretçinin kendi diliyle, içinden geldiği gibi yapılır. Bunun bir kuralı yoktur. Kul, Tanrısı ile kendi arasına hiç kimsenin girmesine izin vermemelidir.

 

 • DOLU GÜLBENGİ

Kadeh seni,bade seni
vermeyelim yade seni
Münkirin ne hadine var
Zerre kadar tade seni

Gerçege Hü

 

 • CEM DE REHBERİN DEDE'YE OKUDUGU  GÜLBENG

Rehber önce cemaate, pir postunda oturacak bu Dede’den razi ve hosnut olup olmadiklarini sorar. Eger cemaat "Biz raziyiz, Hak da razi olsun!" diye rizalik verirse, rehber de cemaate "Hak sizden de razi olsun" der.

Rehber Dedesine su gülbangi verir: "Allah, Allah…Hizmetin kutlu olsun, yardimcin Hak-Muhammed-Ali olsun. Hak-Muhammed-Ali seni dogruluktan ayirmasin. Adaletin Hz. Ali’nin adaleti olsun. Haksizi görüp gözetmeyesin. Dogrudan yana olasin. Hak erenler sasirip düsürmesin. Üçlerin, Beslerin, Oniki Imamlarin, Kirklarin katarindan didarindan ayirmasin. Üzerine aldigin hizmetten sefaat bulasin. Dil bizden, nefes Hünkâr Haci Bektas Veli’den ola. Gerçege hüü…"


 • CEMDE GÖZCÜNÜN OKUDUGU GÜLBENG

Destur pirim,Allah'tan ola hidayet ,

Muhammed Mustafa`dan ola şefaat, Aliy-el Murtaza'dan ola himmet,
pirimiz, üstadımız, gözcü Karaca Ahmed, Allah eyvallah, nefes pirdedir."

 

 • CEM'DE CERAG UYARANIN  OKUDUGU GÜLBENG

"Hayir himmet Pîrim!
Çerag-i rûsan, fahr-i dervisan,
zuhur-i iman, himmet- piran,
Pir-i Horasan, küsâd-i meydan,
kuvve-i abdalan kanun-i evliya,
gerçek erenler demine hü..

Çerag-i evliya nuru semavat Ki
bu menzildir ol Tûru münacatÇerag
uyaninca kil niyazi

Muhammed-Ali’ye candan salevat…"

Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammed Mustafa
Allahümme salli alâ Seyyidinâ Aliyye’l Murtaza

Allahümme salli alâ Seyyidinâ Hasan-ül Mücteba
Allahümme salli alâ Seyyidinâ Hüseyn-i Kerbela

Allahümme salli alâ Seyyidinâ Zeynel-Aba
Allahümme salli alâ Seyyidinâ Bâkir Bahâ

Allahümme salli alâ Seyyidinâ Câfer rehnümâ
Allahümme salli alâ Seyyidinâ Kâzim Mûsa

Allahümme salli alâ Seyyidinâ Ali Sultan Riza
Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammed Takî

Allahümme salli alâ Seyyidinâ Ali Nakî
Allahümme salli alâ Seyyidinâ Hasan el-Askerî

Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammed Mehdi…"


Bercemal-i Muhammed, kemal-i Imam Hasan, Şah Hüseyin Ali’yi pîr bilene verelim candan salevat…"

ÇERAG DÜVAZI

Çün çerag-i fahr uyandirdik Huda’nin askina
Seyyid-ül-Kevneyn Muhammed Mustafa’nin askina

Sâki-i Kevser Aliyye’l-Mürteza’nin askina
Hem Hadice, Fatima Hayrün-nisa’nin askina
Sah Hasan Hulk-i Riza hem Sah Hüseyn-i Kerbela
Ol Imam-i Etkiya Zeynel-Aba’nin askina

Hem Muhammed Bakır ol kim Nesl-i pak-i Mürtaza
Cafer-üs-Sadık imam-I Rehnüma’nın aşkına 
Mûsa-i Kâzim serfirâz-i ehl-i Hak
Hem Ali Mûsa Rizayi sâbiranin askina

Sah Takî-yü bâ Nakî hem Hasan-ül-Askeri
Ol Muhammed Mehdi-i sahib-livâ’nin askina
Pîrimiz, Üstadimiz Bektas Veli’nin askina
Hasredek yanan yakilan asikan’in askina…

Düvaz bitince    
Bercemal-i Muhammed, kemal-i Imam Hasan, Şah Hüseyin Ali’yi pîr bilene verelim candan salevat…"
"Allahümme salli alâ Seyyidina Muhammed ve alâ Al-i Muhammed

 

NUR SURESİ 35. AYETİ :

Bismi şah Allah Allah!
Rahman ve rahim olan Allah'ın ismi ile başlıyorum.
Allah göklerin ve yerin nurudur.
Onun nuru, içinde ışık bulunan kandile benzer.
Sanki o ışık bir cam içindedir. Cam da sanki inci gibi parlayan bir yıldızdır.

Bu, ne yalnız doğuda, ne de yalınız batıda bulunur.
Bereketli zeytin ağaçlarında yakılır. Ateş değmese bile,neredeyse yağın kendisi aydınlatacak.
Nur üstüne nurdur. Allah dilediğini nura kavuşturur,
Allah insanlara misaller verir. O,her şeyi bilendir".

 • CEM'DE SÜPÜRKECİNİN OKUDUGU GÜLBENG
Destur  Pirim
Biz üç bacıydık, güruhu naciydik.
Kırklar Ceminde süpürgeciydik
Pir divanında durucuyduk
Hüseyini Kerbela için gözlerimiz kan yaştır
Lanet olsun yezidin bagrı kara taştır
Erenler meydanında Aliyyel Mürteza baştır
Pirimiz Kırklar içinde Seyyid-i Ferraştır
Allah eyvallah nefes pirimdir...

 

 • CEMDE İBRİKTARCININ OKUDUGU  GÜLBENG
Destur Pîrim!
Ben gulam-i Haydariyem

Adûdan etmem havf-u bâk Çünkü bu hizmette örnektir
bana Selman-i Pâk Gönlümüzü Hakka baglayip, yunduk,
arindik, olduk pâkNefes pirdedir…"

 

 • CEM'DE KAPICI'NIN OKUDUGU  GÜLBENG

"Hayır, himmet pirim. Bismişah diyelim, evvel Allah diyelim,
açalım cemevini, canları mihman edelim. Üçlerin, Beşlerin,
Yedilerin, Oniki İmamların, Onyedi Kemerbestlerin, Kırkların,
aşkına gönül kapısını teslim alalım erkâna. Allah eyvallah nefes pirdedir